Alert Section

Dementia


Croeso
Gobeithir y bydd y tudalennau hyn yn tynnu ynghyd ystod o wybodaeth mewn un lle, gan weithredu fel cyfeiriadur o wasanaethau cefnogi i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr yn Sir y Fflint. Bydd y tudalennau’n parhau i gael eu diweddaru wrth i ni ddysgu mwy am gefnogaeth leol.   

Mae’r tudalennau wedi eu datblygu fel canlyniad uniongyrchol i adborth pobl yn byw gyda dementia a’u gofalwyr yn dweud wrthym ni pa mor anodd y bu i ddod o hyd i ba bynnag gefnogaeth a allai fod ar gael iddynt yn lleol. 

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi eu cydnabod gan y Gymdeithas Alzheimer's fel y Cyngor cyntaf yng Ngogledd Cymru sy'n 'Gweithio tuag at Fod yn Gyfeillgar i Ddementia.

Strategaeth Dementia ar gyfer Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint, gyda chefnogaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, hefyd wedi ymrwymo i gael Strategaeth Dementia, er mwyn adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau lleol. Nod Strategaeth Dementia Sir y Fflint yw gwella bywydau pobl sy’n byw a dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd ac i ddatblygu cymunedau cefnogol.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Strategaeth Dementia Sir y Fflint

Cysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint

Tîm Cyswllt Cyntaf - Un Pwynt Mynediad 
Drwy ffonio un rhif bydd modd i chi siarad â rhywun am wasanaethau iechyd, lles a gofal cymunedol.  Bydd modd i chi gael gwybodaeth, cyngor, cymorth, asesiad a gofal cydlynol drwy ffonio’r rhif hwn. 

Os yw’n well gennych, bydd hefyd modd i chi gael gwybodaeth a chysylltu drwy’r wefan a thrwy e-bost.  P’run ai ydych yn cysylltu mewn perthynas â’ch hun, unigolyn yr ydych yn gofalu amdano neu rywun yr ydych yn pryderu amdano, bydd Un Pwynt Mynediad yno i wrando ac i’ch cynorthwyo. 

Os nad yw Un Pwynt Mynediad yn gallu eich helpu’n uniongyrchol, byddant yn eich cyfeirio at rywun a fydd yn gallu (18+) a’r gwasanaethau sydd ar gael yn y sector statudol a’r trydydd sector. 

Ffôn: 03000 858858
E-bost:  SSDUTY@flintshire.gov.uk                                                 
Rhif ffôn y tu allan i oriau swyddfa:  0845 0533116. 

Map Rhyngweithiol o Leoliadau sy’n Gyfeillgar i Ddementia 

Darganfyddwch gyfeiriad, caffi cof, sefydliad, busnes neu ysgol sy’n Gyfeillgar i Ddementia drwy ddefnyddio’r Map Rhyngweithiol o Leoliadau sy’n Gyfeillgar i Ddementia.

Map 

Canllaw

Canllaw Map Rhyngweithiol

Lleoliadau Cyfeillgar i Ddementia

Cymunedau a Rhwydweithiau Cyfeillgar i Ddementia 
Hyd yma, mae 7 Cymuned Cyfeillgar i Ddementia yn Sir y Fflint:  

Sefydliadau, Busnesau ac Ysgolion Cyfeillgar i Ddementia

YR WYDDGRUG:

Aura Cymru – Gwasanaethau Hamdden ac Llyfrgelloedd Hughes Pharmacy Heddlu Gogledd Cymru St Mary's Church
Barnard Engineering Ltd  Llys Jasmine Extra Care Tân ac Achub Gogledd Cymru The Cottage Nursing Home

Boots, Yr Wyddgrug

Ysbyty Yr Wyddgrug
Parkfields Community Centre The Savoy
Boots Pharmacy, Yr Wyddgrug  Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug Peter Morris Funeral Directors Theatr Clwyd 
Cyngor Sir y Fflint Cyfathrebu Corfforaethol Llyfrgell Yr Wyddgrug Salvation Army, Yr Wyddgrug Tyddyn Street United Church 
Canolfan Daniel Owen Cyngor Tref yr Wyddgrug Spavens Ysgol Bryn Coch
Home Instead Senior Care NEWCIS Specsavers  Ysgol Bryn Gwalia

 

BWCLE:

Warburton Window Cleaners

Cyngor Tref Bwcle

Horse and Jockey Pub

Canolfan Windmill

Square Travel

Bistre Church

Barista Van

Buckley Eye Care

 

Y FFLINT:

Barclays Flint Ladies Choir Maes Hyfryd Sandwiched Tesco
Boots Llyfrgell Y Fflint Heddlu Gogledd Cymru Specsavers The Court House
Cartref Gofal Bryn Edwin Hannah Blythyn AS Cartref Gofal Pen Y Bryn St Johns  
Candid Cards Happy Feet Rhiwlas St Mary and St David Church
Sinema Y Fflint Pafiliwn Jade Jones Richard Gwyn St Mary's Catholic Church
Y Fflint Ysgol Uwchradd Llys Raddington Rowlands Pharmacy Temptations


Dementia yn Ffrindly/Oedran Ffrindlt Caffi Cymundol
Cyfarfod cymdeithasol lle gall pobl sydd wedi colli cof a'u gofalwyr, neu unrhyw un a hoffai gysylltu â ffrindiau newydd, ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Gall gwesteion rannu sgyrsiau dros baned mewn awyrgylch hamddenol sydd weithiau'n cynnwys cerddoriaeth, celf neu fathau eraill o adloniant.

Sŵn Sir y Fflint
Mae Sŵn Sir y Fflint yn brofiad cerddorol a gynhelir bob wythnos i bobl dros 65 oed sydd â phroblemau cof neu ddementia i ddod draw gyda’u gofalwyr, teulu neu ffrindiau. Gall bobl ganu, chwarae offerynnau taro syml a chael eu hannog i symud a dawnsio lle bo hynny’n briodol. Mae’n siawns i hel atgofion, gwneud ffrindiau newydd, creu atgofion newydd a mwynhau rhannu profiadau â gofalwyr, teulu a ffrindiau.

Cynhelir Sŵn Sir y Fflint yn Llys Jasmine ddydd Mawrth, yn Llys Eleanor ddydd Mercher ac yn Eglwys Sant Pedr, Treffynnon ddydd Iau.  *Mae archebu lle yn hanfodol* I archebu lle, cysylltwch â: Susan Huxley 01352 702521. 

Cymorth, Cefnogaeth a Gwybodaeth

Cyfle am sgwrs
I unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan ddementia, sydd eisiau siarad â rhywun sy’n byw efo dementia.
Mae ‘Cyfle am sgwrs’ yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr sydd yn byw gyda dementia. Croeso i chi gysylltu unrhyw bryd. Os nad oes ateb, gadewch neges a byddem yn ffonio chi yn ôl, neu mae croeso cynnes i chi ddefnyddio unrhyw un o’r rhifau.
Ebost: friendlyfacewales@gmail.com 

Diogelu Oedolion
Pan fo’n ymddangos bod oedolyn yn profi, neu mewn perygl o brofi camdriniaeth neu esgeulustod, mae gan y cyngor gyfrifoldeb cyfreithiol i ymgymryd ag ymholiadau i benderfynu p’run ai yw hynny’n wir ac i lunio ymateb i sicrhau bod yr oedolyn yn cael ei ddiogelu. 

Gall staff a’r cyhoedd gysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol am gyngor, neu fe allwch ffonio 999 i gysylltu â’r Heddlu’n uniongyrchol os ydych chi’n credu bod trosedd wedi’i chyflawni neu bod rhywun mewn perygl brys.  

Gwasanaethau Cymdeithasol: 01352 803444 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101.  Os ydych yn pryderu bod person oedrannus yn cael ei gam-drin, ffoniwch llinell gymorth Action on Elder Abuse ar 0808 808 8141 neu Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru ar 08450 549969.

Pan fydd y swyddfeydd ar gau, cysylltwch â'r Heddlu ar 101 neu mewn argyfwng ffoniwch 999.


Cymdeithas Alzheimer's Cymru                                           
Dewch i wybod mwy am Gymdeithas Alzheimer’s Cymru a chael mynediad at adnoddau am ddementia yn y Gymraeg. 

Dewis Cymru                                                                           
Mae Dewis Cymru yn wefan sydd wedi’i datblygu i helpu pobl ganfod gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau a all eu helpu i reoli eu lles eu hunain.  Mae yno wybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sydd yn bwysig i chi, mae hefyd gwybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda’r pethau sydd yn bwysig i chi. 

Sir y Fflint yn Cysylltu
Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod a Chyngor Sir y Fflint, Heddlue Gogledd Cymru, y Ganolfan Waith a mwy a sefydliadau partner eraill ynghyd, i ddarparu gwasanaethu o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'r cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymuned sy'n ei chael hi'n anodd cael mynediad at wasanaethu ar-lein neu ar y ffon. 

Yn Sir y Fflint yn Cysylltu, gallwch siarad ag un o'n Ymgynghorwyr Gwasanaethu Cwsmeriaid hyfforddedig am ystod o wasanaethau'r cyngor.

Mae canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu yng Bwcle, Nghei Connah, Y Fflint, Treffynnon, a'r Wyddgrug.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae Pŵer mewn Gwybodaeth 
Awgrymiadau defnyddiol a allai helpu gwneud bywyd ychydig yn haws ar ôl cael diagnosis o ddementia.  Ysgrifennwyd y llyfryn yma gan bobl sy’n byw gyda dementia, ar gyfer poblsy’n byw gyda dementia. 

Pobl o’r un Anian – Cyfle newydd i gwrdd â phobl eraill gyda Dementia
Mae’r sesiwn wedi’i lunio gan bobl sy’n byw gyda dementia i bobl sy’n byw gyda dementia yn y camau cynnar i ganolig, gan gynnig awyrgylch gefnogol a chyfeillgar i drafod syniadau newydd o grefftau i ddigwyddiadau llawn hwyl, i godi ymwybyddiaeth neu’n syml iawn i gynnig cymorth a chyfeillgarwch i’w gilydd. 

Teleofal
Mae’r gwasanaeth yn darparu ystod o offer Teleofal sydd yn cefnogi annibyniaeth.  Gellir cysylltu offer Teleofal â gwasanaeth monitro 24 awr neu â system ffôn symudol neu system rybuddio gofalwr. Beth bynnag yw’ch sefyllfa, gallwch alw am gymorth.

Mae’r offer Teleofal ar gael i unrhyw un sy’n byw yn Sir y Fflint ac sy’n teimlo y gallai wneud gwahaniaeth i’w bywydau yn dilyn asesiad o anghenion. Gofynnir am un taliad o £25 + TAW am osod yr offer.

Os hoffech i ni gysylltu eich offer teleofal â chanolfan fonitro Galw Gofal, codir tâl monitro o £2.20 + TAW yr wythnos.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch 01352 803444 neu ebost: spoa@flintshire.gov.uk  

Tudalennau gwe Which? ‘Later Life Care’.Cyngor annibynnol, ymarferol a rhad ac am ddim ar wneud dewisiadau gofal ar draws y DU. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth am ddementia a Chyfeiriadur Gwasanaethau Gofal.

Diogelwch

Protocol Herbert
Nod y cynllun yw cynorthwyo i ddiogelu pobl sy’n byw â dementia. Mae hyn yn enwedig os, wrth i’w cyflwr ddatblygu, maent yn dechrau ‘crwydro’ sydd ddim yn anarferol yn dilyn diagnosis. Yn aml gwnaiff pobl ond teithio pellter byr, efallai i’r ardd neu i lawr y stryd a gwnânt ddychwelyd yn fuan iawn wedyn. Fodd bynnag, gall rhai pobl fynd ar goll. Gall hyn arwain at deimladau o ddryswch, ofn a bregusrwydd i unigolion a’u teuluoedd, yn enwedig yn ystod y nos neu mewn amodau tywydd gwael.Mae’r Protocol Herbert wedi’i ddylunio i gynorthwyo i leoli unigolion yn ddiogel ac iawn os ydynt yn mynd ar goll. 
Mae’n rhoi tawelwch meddwl i deulu a ffrindiau fod gan yr heddlu'r holl wybodaeth maent ei hangen i gynorthwyo lleoli’r unigolyn. Mae’r Protocol Herbert yn fenter genedlaethol gan Heddlu Gogledd Cymru, ynghyd â llawer o heddluoedd eraill o amgylch y DU.

Wardeniaid Cymdogaeth
Mae'r Wardeniaid yn darparu ac yn gosod offer gwella diogelwch i drigolion Sir y Fflint sydd wedi dioddef trosedd neu sy’n cael eu hystyried yn ‘ddiamddiffyn’.  Maen nhw hefyd yn ymweld â thrigolion ar gais i ddarparu sicrwydd a chyngor ar ddiogelwch. Gellir atgyfeirio pobl at y gwasanaeth hwn yn uniongyrchol drwy’r Wardeniaid neu drwy Gwarchod y Gymdogaeth.  I wneud atgyfeiriadau cyffredinol mewn perthynas â gwella diogelwch, paent atal fandaliaeth, marcio beics a phatrolau ffoniwch 01352 701818.

Safonau Masnach
Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian. 

Hamdden ac Adloniant

Hamdden a llyfrgelloedd Aura
Nod Aura yw gwella ansawdd bywyd ar gyfer cwsmeriaid drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden poblogaidd sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol.

Mae Aura wedi bod yn Sefydliad Cyfeillgar i Ddementia ers mis Mehefin 2019, sy’n golygu bod staff wedi derbyn hyfforddiant ar sut i fod yn fwy ymwybodol o ddementia a chyflwyno gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia.  I gael rhagor i wybodaeth, cysylltwch ag Aura.                                               

Mae Aura Cymru yn hwyluso Cerdyn ag Un Aura ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint, mae’n caniatáu i ofalwr fynd ag un unigolyn ag anableddau i weithgaredd hamdden yn rhad ac am ddim.  Ewch i wefan Aura i gofrestru ar gyfer eich Cerdyn ag Un Aura! 

Theatr Clwyd – Sioeau Hamddenol
Mae Perfformiadau Hamddenol ar gyfer oedolion a phlant Awtistig, gyda chlefyd Alzheimer, Dementia, Anableddau Dysgu ac Anhwylder Synhwyrau a Chyfathrebu. Ceir y perfformiadau hyn eu addasu i wneud y profiad yn llai o straen ac yn fwy pleserus.Fel arfer, bydd y newidiadau yn cynnwys:

 • Goleuadau’r Tŷ ddim mor isel a’r arfer
 • Sain ddim mor uchel
 • Cael gwared o rai o’r effeithiau arbennig
 • Rhai newidiadau I’r sgript
 • Dim lleihau’r nifer o fynd a dwad yn ystod y perfformiad
 • Ardal/ystafell penodol I ymlacio

Pris y tocynnau yw £15 (gosyngiadau ar gael). I archebu cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01352 701521. Er mwyn sicrhau bod y tocynnau hyn yn cael eu defnyddio yn arbennig gan ymwelwyr sydd Perfformiad Hamddenol ni fyddent ar gael i’w prynu arlein.

Gofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun sy’n methu gofalu amdanyn nhw eu hunain oherwydd salwch, anabledd, neu effeithiau heneiddio a’ch bod yn rhoi gofal sylweddol, di-dâl i’r person hwnnw, felly rydych yn Ofalwr.

Gwasanaethau i’ch helpu chi gyda’ch cyfrifoldebau gofalu:

 • Rhoi cyngor a gwybodaeth i chi
 • Eich cyfeirio at gyrff gwirfoddol sy’n gallu rhoi grantiau a chymorth i ofalwyr
 • Cymorth gyda’r gwaith garddio, glanhau neu i brynu offer
 • Rhoi seibiant i chi
 • Ailasesu’r cymorth a gaiff y person rydych chi’n gofalu amdano i wneud yn siŵr bod eich anghenion chi’n cael sylw.

Er bod modd trefnu rhai gwasanaethau’n uniongyrchol gyda chorff gwirfoddol, gyda gwasanaethau eraill, mae’n rhaid cynnal asesiad i weld beth yw’ch anghenion a pha wasanaethau sydd ar gael i’ch helpu.

Cerdyn Argyfwng Gofalwyr – Y Groes Goch Brydeinig       
Cyflwynir Cardiau Argyfwng Gofalwyr i ofalwyr er mwyn tawelu eu meddyliau ac er mwyn iddynt wybod, pe bai rhywbeth yn digwydd iddynt, y bydd yr unigolion y maent yn gofalu amdanynt yn derbyn gofal.  Mae’n gerdyn bychan o faint delfrydol i’w roi mewn pwrs neu waled ac fe allwch ysgrifennu rhifau cyswllt yr unigolion y dylid cysylltu â nhw mewn perthynas â’r unigolyn sy'n derbyn gofal pe bai argyfwng yn digwydd.  Ffôn: 01745 828330. 

Gostyngiadau i Ofalwyr                                                           
Mae llawer o gynigion, budd-daliadau a gostyngiadau ar gael i ofalwyr a phobl ag anghenion gofal.  Mae llawer o atyniadau yn cynnig mynediad am ddim i ofalwyr os ydynt yn bresennol gyda’r unigolion y maent yn gofalu amdanynt – yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Sŵ Gaer a’r Sinema.  Bydd rhaid i chi gyflwyno prawf o anabledd (Lwfans Byw i'r Anabl / Taliad Annibyniaeth Bersonol / Bathodyn Glas) i gael y gostyngiad. 

Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr yn Sir y Fflint 
Lluniwyd y rhestr hon gan NEWCIS a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint. Mae’n dangos peth o’r help sydd ar gael i ofalwyr di-dâl. Gofalwr yw unrhyw un sy’n gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sydd ddim yn gallu ymdopi heb y gefnogaeth hon oherwydd salwch hirdymor, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth ar sylweddau. Ffoniwch NEWCIS ar 01352 752525 am ragor wybodaeth.

Canllawiau Hanfodol i Ofalwyr                                               
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys manylion am wasanaethau defnyddiol a gwybodaeth am Asesiadau Gofalwyr a sut i gael mynediad atynt.   

Cefnogi gofalwyr sy’n gofalu am rywun â dementia 
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi Gofalu am rywun â dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau, sef adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant eu hunain.

Trafnidiaeth

Bathodyn Glas
Nod Cynllun y Bathodyn Glas yn helpu pobl sydd wedi’u cofrestru’n ddall, neu sy’n ei chael yn anodd cerdded, i barcio’n agos at y cyfleusterau a’r gwasanaethau y maent am eu defnyddio. Mae hyn yn gwneud eu bywydau’n haws, yn eu helpu i fyw’n fwy annibynnol ac yn rhoi mwy o ddewis iddynt.

Gwasanaeth Ffonio a Theithio Sir y Fflint
Gwasanaeth drws i ddrws yw hwn yn defnyddio ceir neu fysiau mini. Mae’r gwasanaeth ar gyfer unigolion sydd angen teithio i'w meddygfa neu i apwyntiadau eraill yn ymwneud ag iechyd (e.e. deintydd/optegydd) ac nad ydynt un ai yn gallu defnyddio neu gael mynediad i wasanaethau cludiant prif ffrwd, neu'n ei chael yn anodd i wneud hynny.

Cliciwch ar y ddolen am wybodaeth bellach - Gwasanaeth Ffonioa Theithio 
I wneud cais i fod yn aelod o’r Gwasanaeth Ffonio a Theithio Cymunedol, cysylltwch â’n Canolfan Gyswllt Strydwedd: Ffôn 01352 701234 (rhwng 08.30 tan 17.00 dydd Llun- dydd Gwener)

Teithio Cymunedol Sir y Fflint
Mae Cludiant Cymunedol yn ffurf ddiogel, hygyrch, cost effeithiol a hyblyg o deithio. Gellir ei ddatblygu i ymdrin yn uniongyrchol â bylchau mewn darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus a chreu buddiannau economaidd a chymdeithasol amlwg sy’n para.

Mae Cludiant Cymunedol yn hynod werthfawr i bobl nad oes ganddynt, am amryw o resymau, fynediad i gar neu gludiant cyhoeddus. Hefyd mae’n hynod bwysig mewn ardaloedd gwledig a threfol, ac yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion a sefyllfaoedd.

I ymdrin â’r materion hyn mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu cynllun Teithio Cymunedol Sir y Fflint.

Fel rhan o'r cynllun mae pum ardal wedi eu nodi lle mae angen datblygu darpariaeth wahanol o ran cludiant, ar ffurf Cludiant Cymunedol, neu lle mae bwlch yn y ddarpariaeth bresennol neu lle y gall bwlch fod yn y dyfodol.  Y rhain yw:

 • Dwyrain Sir y Fflint (Higher Kinnerton-Bretton-Brychdyn)
 • Canol Sir y Fflint (Penyffordd-Bwcle ac Argoed-Bwcle)
 • Glannau Dyfrdwy (Northop Hall – Cei Connah)
 • Treffynnon (Brynffordd, Trelawnyd a Gwaenysgor, Carmel a Chwitffordd, Maes Glas, Treffynnon)
 • De a Gorllewin Sir y Fflint (Llanfynydd-Treuddyn-Coed-llai-Yr Wyddgrug a Brychdyn)

Ffoniwch Strydwedd ar 01352 701234 neu anfonwch e-bost at: streetscene@flintshire.gov.uk

Fel arall, ewch i Sir y Fflint yn Cysylltu.  

Gwastraff ac Ailgylchu

Cymhwysedd ac amodau
Os ydych chi’n hen neu’n anabl neu’n dioddef o gyflwr meddygol ac yn ei chael hi’n anodd mynd â’ch biniau/ailgylchu at garreg y drws, gallwch wneud cais am gymorth (gelwir hyn yn gasgliad a gynorthwyir).  Gall ein criw gasglu biniau a chynwysyddion o leoliad ar eich eiddo a gytunwyd arno o flaen llaw, eu gwagio nhw a’u dychwelyd i’r un lle.  

Mae’r casgliadau hyn ar gael i drigolion sydd ag angen gwirioneddol yn unig, lle nad oes unigolyn abl-gorfforol yn byw yn y cyfeiriad a allai fynd â’r biniau neu’r cynwysyddion at garreg y drws i’w casglu.  

Ffoniwch Strydwedd ar 01352 701234 neu anfonwch e-bost at: streetscene@flintshire.gov.uk

Fel arall, ewch i Sir y Fflint yn Cysylltu.  

Tai

Gostyngiadau Treth y Cyngor   
Gellir cynnig gostyngiadau Treth y Cyngor i'r trethdalwyr hynny sy’n byw gyda dementia.  Mae Tîm Arian Martin Lewis hefyd wedi’i gomisiynu i ddrafftio ffurflen gais safonol sydd bellach wedi’i mabwysiadu gan y 22 Awdurdod lleol ar draws Gymru. 

Mae hyn wedi arwain at gynnydd o ran nifer yr ymholiadau ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi, cynnydd yn nifer y ceisiadau a gymeradwyir. 

I gael gwybod os ydych yn gymwys, cysylltwch â’r Tîm Budd-Daliadau ar 01352 704848 neu anfonwch e-bost at: benefits@flintshire.gov.uk

Fel arall, ewch i Sir y Fflint yn Cysylltu.  

Seibiant

Syd's Place
Mae’r Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint ar agor i unrhyw un sydd wedi cael diagnosis o ddementia cynnar, ac mae’n cynorthwyo pobl i gael rhaglen ystyrlon ac amrywiol o weithgareddau a theithiau allan, a chyfleoedd i anelu at hyrwyddo a chynnal annibyniaeth a sgiliau.  Mae pobl hefyd yn elwa o gyswllt cymdeithasol a chymorth emosiynol drwy fod gyda phobl sydd mewn sefyllfaoedd tebyg iddyn nhw.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Syd's Place ar 10352 732982. 

NEWCIS – Pontio'r Bwlch
Lansiwyd Cynllun Seibiant Pontio'r Bwlch ym mis Ebrill 2013 i roi dewis i ofalwyr ynglŷn â phwy allai ddarparu gofal iddynt ar amser a diwrnod yr oeddent ei angen.  Roedd y cynllun hefyd yn darparu ar gyfer adegau brys ac yn caniatáu agwedd hyblyg a chyflym tuag at ddarparu gwasanaeth pan fo gofalwyr ei angen fwyaf. 

Cynllun Gweithredu yn y Gymuned Cyfeillgar i Ddementia Cyngor Sir y Fflint 2019/20

Rydym wedi gwneud sawl ymrwymiad fel rhan o Gynllun y Cyngor a bellach ein Cynllun Gweithredu Cyngor Cyfeillgar i Ddementia i'r canlynol dros y 12 mis nesaf. Mae nifer o’r gweithredoedd eisoes ar droed. 

Nod 1: Plant, pobl ifanc a Myfyrwyr:

 • Mapio’r ysgolion sydd hyd yma wedi cyflawni cydnabyddiaeth fel rhai sy’n ‘ Gweithio Tuag at Fod yn Gyfeillgar i Ddementia’
 • Gweithio gyda Chymunedau Cyfeillgar i Ddementia lleol i ddatblygu prosiectau pontio'r cenedlaethau
 • Archwilio sut y gall y Rhaglen Ysgolion Cyfeillgar i Ddementia gysylltu â’r Rhaglen Ysgolion Iach
 • Cefnogi Llywodraethwyr Ysgolion i gael mynediad i sesiynau ymwybyddiaeth am Ddementia 

Nod 2: Cymunedol, Gwirfoddol, grwpiau a sefydliadau ffydd:

 • Cynyddu nifer y Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Ddementia yn Sir y Fflint.
 • Cysylltu’r Cyngor a Chymunedau Cyfeillgar i Ddementia gyda’i gilydd fel y gallwn ddatblygu gweithredoedd ar y cyd
 • Datblygu gwybodaeth am wasanaethau cefnogi sydd ar gael i’r rhai hynny sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr a’u cynnal ar wefan Sir y Fflint, gan gynnwys map rhyngweithiol o leoliadau cyfeillgar i ddementia.
 • Peilota dewis seibiant arloesol yn y gymuned ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, gan gynnwys dementia sy’n dechrau’n ifanc  

Nod 3: Cludiant:

 • Cefnogi darpariaeth sesiynau ymwybyddiaeth dementia gyda darparwyr cludiant
 • Hyrwyddo’r Cynllun Cludiant Cymunedol
 • Datblygu darpariaeth cludiant i Gaffis y Cof 

Nod 4: Gweithlu Cyfeillgar i Ddementia

 • Cynyddu ymwybyddiaeth o ddementia gyda staff ar draws portffolios
 • Archwilio ymwybyddiaeth dementia fel rhan o gyflwyno staff
 • Galluogi staff i gofnodi eu hymwybyddiaeth o ddementia ar eu ffeil staff electronig  

Dywedwch wrthym os ydych yn credu bod rhywbeth arall y gallwn ychwanegu i’r dudalen drwy ychwanegu sylw i ni.