Alert Section

Gwybodaeth i Landlordiaid ac Asiantau Rheoli

Deddf Rhentu Cartrefi Cymru

Yn 2016, pasiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a ddaeth i rym ar 1 Rhagfyr 2022.

Cyfrifoldebau'r Landlord

Manylion am y cyfrifoldebau y mae'n rhaid i bob landlord ac asiant rheoli yng Nghymru eu cyflawni.

Cyflwr Tai

Manylion am yr amodau y mae'n rhaid i bob landlord ac asiant rheoli yng Nghymru sicrhau bod eu heiddo yn eu bodloni.

Dod o hyd i Denant

Gall ein Tîm Cefnogi Landlord gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth i sefydlu contract meddiannaeth newydd


Tystysgrifau Perfformiad Ynni

Mae angen Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ar gyfer unrhyw eiddo a gaiff ei adeiladu, ei werthu, neu ei osod ar rent. Mae dirwy ar gyfer y rheiny nad ydynt yn cael Tystysgrif Perfformiad Ynni ddilys pan fo hangen un. Fel Landlord mae’n rhaid i chi allu dangos copi o’ch Tystysgrif Perfformiad Ynni i unrhyw ddarpar ddeiliaid contract (tenantiaid).

Mae’r dystysgrif yn cynnwys sgôr effeithlonrwydd ynni o A i G. A yw’r mwyaf effeithlon a G yw’r lleiaf effeithlon. Mae’n rhaid i Landlordiaid sy’n gosod eiddo gael sgôr o E neu uwch er mwyn cydymffurfio â Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni.

Mae Tystysgrif Perfformiad Ynni yn para am 10 mlynedd ac mae’n rhoi gwybodaeth ynglŷn â defnydd eiddo o ynni a chostau rhedeg yr eiddo, yn ogystal ag argymhellion ynglŷn â sut y gall eiddo wella ei sgôr a lleihau costau a’r defnydd o ynni. 

Dilynwch y ddolen isod i ganfod asesydd achrededig.

https://www.gov.uk/cael-tystysgrif-ynni-newydd


Canfod masnachwr dibynadwy

Yr ydym yn gwybod pa mor bwysig ydyw i ganfod contractwr dibynadwy, ac oherwydd pryderon ynglŷn â masnachwyr twyllodrus, gall fod yn anodd gwybod beth i chwilio amdano. Yng Nghyngor Sir y Fflint yr ydym yn cefnogi’r cynllun Prynwch Efo Hyder. Mae Prynwch Efo Hyder wedi ei ffurfio o nifer o wasanaethau Safonau Masnach i ddarparu rhestr o gontractwyr cymeradwy y gellwch fod yn sicr eu bod yn gymwys, profiadol, ac wedi eu fetio’n fanwl. 

Dilynwch y ddolen isod i ganfod busnes sy’n lleol i chi.

https://www.buywithconfidence.gov.uk/home/


Adroddiad Cyflwr Gosodiad Trydanol

Fel Landlord mae’n bwysig cadw eich eiddo’n ddiogel ac i’r safonau cywir. Mae hyn yn golygu sicrhau bod y gosodiadau trydanol yn eich eiddo’n fodern.

Mae’n rhaid i’r Landlord gael Adroddiad Cyflwr Gosodiad Trydanol (EICR) sy’n amlinellu canlyniad y prawf ac unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen. Mae’r adroddiad yn para am bum mlynedd, ac yna mae’n rhaid cynnal prawf arall.

Mae’n rhaid rhoi’r adroddiad hwn i ddeiliad contract presennol (tenant) o fewn 28 niwrnod o ddyddiad cynnal y prawf, i unrhyw ddeiliaid contract newydd cyn iddynt ddod i fyw yno, neu i unrhyw ddarpar ddeiliad contract o fewn 28 niwrnod o ddyddiad gwneud y cais.

Os yw’r awdurdod lleol yn gwneud cais i weld copi o’r adroddiad, mae’n rhaid ei ddarparu o fewn saith niwrnod o ddyddiad y cais. Mae’n rhaid i Landlordiaid wedyn gadw cofnod o’r adroddiad, oherwydd bydd rhaid iddynt ei ddarparu i’r profwr a fydd yn gwneud y prawf newydd ymhen pum mlynedd.

Mae Taliadau Dewisol Tai yn daliadau y gellir eu gwneud gan y Cyngor i bobl sy'n cael Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (Elfen Dai), ond a all fod angen rhagor o gymorth ariannol gyda'u costau tai.

I weld os yw eich tenantiaid yn gymwys am fudd-daliadau, gallwch ddefnyddio’r Cyfrifianellau Budd-daliadau ar Turn2Us neu Entitled To

 

Help Sydd ar Gael

Gallwch drefnu bod y rhent yn cael ei dalu’n uniongyrchol i chi os yw eich tenantiaid mewn anawsterau ariannol: 

- Os ydynt yn cael Budd-dal Tai

- Os ydynt yn cael Credyd Cynhwysol

- Os yw eich tenant angen cymorth neu gefnogaeth i gadw eu tenantiaeth

Tai Teg

Mae Tai Teg yn darparu dewisiadau gwahanol o ran tai fforddiadwy, yn cynnwys eiddo sydd ar werth neu ar gael i’w rhentu.  Mae Tai Teg yn rheoli’r gofrestr tai fforddiadwy/tai canolradd.  

Am fwy o wybodaeth am y meini prawf cymhwysedd cyfredol ac i ymgeisio ewch Tai Teg - A ydw i’n gymwys i wneud cais?

 

Mae’n rhaid i bob eiddo wedi’i rhentu’n breifat yng Nghymru fod wedi cofrestru a thrwyddedu gyda Rhentu Doeth Cymru ac mae’n rhaid iddynt gael Tystysgrif Perfformiad Ynni dilys gyda graddfa ynni o A i E. 

Os yw’r eiddo wedi cael graddfa F neu G, nid yw’n gallu cael ei osod, oni bai bod eithriad wedi’i gofrestru. 

Dyledion Rhent

Os ydych yn meddwl cyflwyno rhybudd oherwydd dyledion rhent neu broblemau eraill gyda’r denantiaeth, cysylltwch â ni am gymorth a chefnogaeth. 

Ffoniwch y Swyddog Dyletswydd Cymorth Tai ar 01352 703515 neu e-bost HousingSupportReferrals@flintshire.gov.uk

Eiddo Gwag

 Gallwn roi cyngor i chi os oes angen cymorth arnoch i helpu dod ag eiddo sydd wedi bod yn wag yn ôl i gyflwr boddhaol er mwyn gallu ei osod. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Eiddo Gwag

 

Mae’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau i landlordiaid ar draws Gogledd Cymru, yn cynnwys pecyn cychwyn tenantiaeth hollgynhwysol heb unrhyw ychwanegiadau cudd felly gallwch fod yn siŵr na fydd gofyn i chi dalu am unrhyw wasanaethau ychwanegol cyn i’ch tenant symud i mewn. 

Rhentu Ystafell

Os oes gennych chi letywr yn barod neu’n meddwl am osod ystafelloedd wedi’u dodrefnu yn eich eiddo, efallai byddwch yn gymwys am y ‘Cynllun Rhentu Ystafell’.