Alert Section

Hwb Costau Byw

Rydym eisiau sicrhau bod holl breswylwyr Sir y Fflint yn ymwybodol o’r cymorth ariannol a chefnogaeth i aelwydydd sydd ar gael iddynt - cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu mwy.

Nid yw byth yn rhy hwyr i geisio cymorth a chyngor

Logo Croeso Cynnes

Prosiect Croeso Cynnes

P'un a ydych yn chwilio am rywbeth i chi a'ch teulu ei wneud, neu eisiau man croesawus a chynnes i gael sgwrs a lluniaeth, mae nifer o leoliadau ledled Sir y Fflint sydd eisiau cynnig croeso cynnes i chi yn ystod misoedd y haf.

Darganfod mwy

Categorïau

Cliciwch ar fotwm i neidio i’r maes perthnasol


Costau Byw

Taliadau Tai Disgresiynol

Os ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent yn Sir y Fflint a'ch bod ar incwm isel, efallai y gallwch gael help gyda rhywfaint o'ch rhent neu'r cyfan ohono.

Ar y dudalen hon:

 • Budd-dâl Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
 • Taliadau Tai Disgresiynol

Darganfod mwy

Gwybodaeth am brydau Ysgol, gwyliau'r ysgol a hanfodion eraill ynglŷn â'r ysgol

Mae yna sawl gohebiaeth wedi bod dros yr wythnosau diwethaf yn ymwneud â phrydau ysgol a hanfodion eraill yn ymwneud â'r ysgol, ac wrth i'r tymor dynnu tua'i derfyn fe all fod yn ddefnyddiol i gael y wybodaeth hon i gyd mewn un lle.

Darganfod mwy


Budd-daliadau

Cyfrifiannell Budd-daliadau

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol a dienw am ddim i wirio beth y gallech fod yn gymwys iddo.

Mae’r swm a gewch yn ddibynnol ar eich incwm ac amgylchiadau. Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau'r llywodraeth (external link) i wirio pa gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i’w dderbyn.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau'r llywodraeth

Lwfans Gweini

Mae Lwfans Gweini yn helpu gyda chostau ychwanegol os oes gennych anabledd sy’n ddigon difrifol bod angen rhywun arnoch i helpu i ofalu amdanoch.

Darganfod mwy

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Darganfod mwy

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Gallwch wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd sy’n effeithio ar faint y gallwch weithio.

Darganfod mwy

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim (eFSM)

Mae rhai teuluoedd sy’n bodloni meini prawf penodol, er enghraifft y rhai ar incwm is neu’n cael budd-daliadau penodol, yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM).

Ar y dudalen hon:

 • Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM)
 • Grantiau Hanfodol Ysgolion (PDG)

Darganfod mwy

Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ (JSA) i’ch helpu tra rydych yn chwilio am waith.

Darganfod mwy

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Gall Taliad Annibyniaeth Personol helpu gyda chostau byw ychwanegol os oes gennych:

 • gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol neu anabledd hirdymor
 • anhawster yn gwneud tasgau bob dydd penodol neu symud o gwmpas oherwydd eich cyflwr

Gallwch gael PIP hyd yn oed os ydych yn gweithio, gyda chynilion neu’n cael y rhan fwyaf o fudd-daliadau eraill.

Darganfod mwy

Credyd Pensiwn

Mae Credyd Pensiwn yn rhoi arian ychwanegol i helpu gyda’ch costau byw os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel. Gall Credyd Pensiwn hefyd helpu gyda chostau tai fel rhent daear neu daliadau gwasanaeth.

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn erbyn 18 Rhagfyr gallwch fod yn gymwys am Daliad Costau Byw o £324.

Darganfod mwy

Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol Mae Credyd Cynhwysol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Darganfod mwy


Plant ac Ysgolion

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu hawlio £30 o LCA bob wythnos os:

 • ydych yn hŷn na'r oedran ysgol gorfodol
 • byddwch chi'n 16, 17 neu'n 18 oed ar 31 Awst neu cyn hynny
 • ydych fel arfer yn byw yng Nghymru
 • ydych yn astudio cwrs academaidd neu alwedigaethol llawnamser sy'n gymwys

Darganfod mwy

Cynnig Gofal Plant Cymru - i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 i 4 oed ar draws Cymru am 48 awr yr wythnos.

Darganfod mwy

Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) a Grantiau Gwisg

Mae rhai teuluoedd sy’n bodloni meini prawf penodol, er enghraifft y rhai ar incwm is neu’n cael budd-daliadau penodol, yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM).

Ar y dudalen hon:

 • Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM)
 • Grantiau Gwisg (Grant Datblygu Disgyblion)

Darganfod mwy

Gofal plant di-dreth

Mae Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi (CThEF) yn atgoffa teuluoedd i beidio â cholli hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at ofal estynedig eu plant. 

Darganfod mwy

Cynllun Cewynnau Go Iawn

Os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych neu Sir y Fflint ac mae eich plentyn rhwng 1 a 18 mis oed, fe allech fod â hawl i dalebau sy’n werth hyd at £75 i’w defnyddio mewn rhandaliad ar gyfer prynu clytiau go iawn neu Wasanaeth Londri Clytiau Go Iawn.

Darganfod mwy


Cylfogaeth

Hawlio rhyddhad ar gyfer eich treuliau swydd

Efallai y gallwch hawlio rhyddhad treth os ydych yn bodloni’r canlynol:

 • rydych yn defnyddio’ch arian eich hunan am bethau y mae’n rhaid i chi eu prynu ar gyfer eich swydd
 • dim ond ar gyfer eich gwaith rydych yn defnyddio’r pethau hyn

Darganfod mwy

Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru. Mae gennym dîm pwrpasol sydd ar gael ar draws Sir y Fflint sy'n darparu mentora a chyngor un-i-un.

Darganfod mwy

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Gallwch wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd sy’n effeithio ar faint y gallwch weithio.

Darganfod mwy

Dod o hyd i’ch Canolfan Waith leol

Gall eich Canolfan Byd Gwaith ddarparu cefnogaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer gwaith, dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Darganfod mwy

Band llydan am ddim

Gall ceiswyr swyddi gael chwe mis o fand llydan o ansawdd uchel yn rhad ac am ddim heb fod angen cael cytundeb na gwiriad credyd.

Darganfod mwy

Cymru Iach ar Waith

Mae Cymru Iach ar Waith wedi lansio canllawiau newydd i gyflogwyr ar yr “Argyfwng Costau Byw”.

Darganfod mwy

Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ (JSA) i’ch helpu tra rydych yn chwilio am waith.

Darganfod mwy

Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol Mae Credyd Cynhwysol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Darganfod mwy


Iechyd

Cymorth gyda chostau iechyd

Gwybodaeth am ganllawiau a gwasanaethau sy’n gallu eich helpu gyda’ch costau iechyd.

Darganfod mwy

GIG Cymru - Hwb Iechyd Meddwl

GIG Cymru hwb iechyd meddwl a lles yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu i gael gafael ar gefnogaeth amrywiol y gallech fod ei angen.

Darganfod mwy

Mind - Arian ac iechyd meddwl

Mind - Arian ac iechyd meddwl

Darganfod mwy

Trussell Trust

Trussell Trust darparu rhestr o fanciau bwyd sydd ar gael yn Sir y Fflint .

Darganfod mwy

Well-Fed

Partneriaeth rhwng Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn a Can Cook gyda’r nod o ‘fwydo-pawb-yn-dda’ waeth beth fo’u hincwm.

Darganfod mwy


Tai a Biliau

Taliad Tywydd Oer

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd-daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais. Byddwch yn cael taliad os yw’r tymheredd yn eich ardal chi, ar gyfartaledd, wedi’i gofnodi fel, neu y rhagwelir i fod, yn sero gradd celsius neu’n llai am 7 diwrnod yn olynol.

Darganfod mwy

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Darganfod mwy

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Ar y dudalen hon:

 • Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)
 • Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Darganfod mwy

Grant Cyfleusterau I'r Anabl

Mae'r Grant Cyfleusterau I'r Anabl yn fath o gymorth ariannol a ddefnyddir i helpu gydag ddasu'r cartref.

Darganfod mwy

Taliadau Tai Disgresiynol

Os ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent yn Sir y Fflint a'ch bod ar incwm isel, efallai y gallwch gael help gyda rhywfaint o'ch rhent neu'r cyfan ohono.

Ar y dudalen hon:

 • Budd-dâl Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
 • Taliadau Tai Disgresiynol

Darganfod mwy

Gostyngiadau a Chynigion 

Tarwch olwg ar y cynigion sydd ar gael gan fusnesau i helpu gyda  bwyd a diod, manwerthu, cyfleustodau a mwy.

Darganfod mwy

Dwr Cymru - Cefnogaeth gyda biliau

Cefnogaeth gyda biliau - mae nifer o ffyrdd y gall Dŵr Cymru eich cynorthwyo i sicrhau bod eich biliau’n fwy fforddiadwy.

Gall teuluoedd sy'n cael y grant datblygu disgyblion a budd-daliadau ar sail prawf moddion neu anabledd gael cymorth gyda'u biliau dwr hefyd.

Darganfod mwy

Cyllid Amgen Cynllun Cefnogi Biliau Ynni

Bydd y cynllun Cyllid Amgen Cynllun Cefnogi Biliau Ynni (EBSS AF) yn targedu aelwydydd wnaeth golli allan ar y cynllun gostyngiad o £400 mewn biliau ynni oherwydd nad oedd ganddynt berthynas cytundebol uniongyrchol gyda’u cyflenwr trydan.

Darganfod mwy

Arbed Ynni

Dod o hyd i wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i drigolion Sir y Fflint i helpu i leihau defnydd ynni/biliau cyfleustodau

Cysylltwch â'r Tîm Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig

 • 01352 703443
 • deepadmin@flintshire.gov.uk

Darganfod mwy

Help gyda’ch Trwydded Deledu

Gall cwsmeriaid cymwys ddewis cynllun talu bob pythefnos neu gynllun talu bob mis sy’n rhannu cost Trwydded Deledu dros 12 mis. Mae hyn yn golygu eich bod yn gwneud taliadau llai yn fwy aml, gan eich helpu i reoli eich arian yn well.

Mae consesiynau eraill ar y Drwydded Deledu, y gallech fod yn gymwys i’w derbyn gan ddibynnu ar eich amgylchiadau. Mae consesiynau ar gael ar gyfer: 

Darganfod mwy

Costau’r Cartref

Darganfyddwch am y cymorth sydd ar gael gyda chostau’r cartref.

Darganfod mwy

Budd-dâl Tai

Os ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent yn Sir y Fflint a'ch bod ar incwm isel, efallai y gallwch gael help gyda rhywfaint o'ch rhent neu'r cyfan ohono.

Ar y dudalen hon:

 • Budd-dâl Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
 • Taliadau Tai Disgresiynol

Darganfod mwy

Datrysiadau Tai

Os ydych am wneud cais am dai cymdeithasol neu os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref, gall y tîm Datrysiadau Tai eich helpu.

Darganfod mwy

Cymorth ar gyfer Llog Morgais (SMI)

Os ydych yn berchen ar gartref, efallai y gallwch gael help tuag at daliadau llog ar eich morgais ond benthyciadau rydych wedi’u cymryd ar gyfer atgyweiriadau a gwelliannau penodol i’ch cartref.

Darganfod mwy

Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gallech gael £140 wedi’i dynnu o‘ch bil trydan ar gyfer gaeaf 2023 i 2024 o dan y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Ni fydd y disgownt yn effeithio ar eich Taliad Tywydd Oer neu Daliad Tanwydd Gaeaf.

Darganfod mwy

Tariff Watersure

Ar gael i gwsmeriaid cymwys sydd eisoes ar fesurydd dŵr, neu’n dewis cael gosod mesurydd dŵr.

Darganfod mwy

Llywodraeth Cymru Rhaglen Cartrefi Cynnes

Nyth - Eich helpu gyda effeithlonrwydd ynni a chynhesrwydd eich cartref

Darganfod mwy

Taliad Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1956, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi. Gelwir hyn yn ‘Daliad Tanwydd Gaeaf’.

Darganfod mwy


Cludiant

Bathodynnau Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Darganfod mwy

Cymorth gyda chostau cludiant

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael gyda chostau cludiant.

Darganfod mwy

Cardiau Rheilffordd Rhatach yr Henoed

Sut i ymgeisio am neu adnewyddu Cerdyn Trên Uwch.

Darganfod mwy

Cerdyn Teithio Rhatach Trafnidiaeth Cymru

Os yw eich prif gyfeiriad yng Nghymru a'ch bod naill ai'n 60 oed ac yn hŷn neu'n bodloni meini prawf cymhwysedd y Llywodraeth ar gyfer anabledd, gallwch deithio am ddim ar y rhan fwyaf o wasanaethau bysiau yng Nghymru a'r Gororau a chael disgownt neu deithio am ddim ar lawer o wasanaethau rheilffyrdd.

Darganfod mwy

fyngherdynteithio

16 - 21 oed? Cei arbed tua 30% ar deithiau bws yng Nghymru

Darganfod Mwy


Gwefannau eraill

Cyngor ar Bopeth

Gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o destunau gan gynnwys budd-daliadau, dyledion, cyflogaeth, defnyddwyr, tai, gwahaniaethu, addysg a pherthnasoedd.

Darganfod mwy

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, gall Advicelink Cymru eich helpu i gadarnhau a hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.

Darganfod mwy

Costau Byw - Cadw'n Ddiogel Rhag Tân

Mae pob Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru'n ymbil ar bobl i gymryd camau syml i'w diogelu'u hunain rhag tanau damweiniol a gwenwyno carbon monocsid wrth iddynt geisio cadw'n glyd ac arbed ynni'r gaeaf hwn.

Darganfod mwy

Llyw.cymru - Cael help gyda chostau byw

Cymorth ariannol a allai fod ar gael i’ch helpu.

Darganfod mwy

Cymru Iach ar Waith

Mae Cymru Iach ar Waith wedi lansio canllawiau newydd i gyflogwyr ar yr “Argyfwng Costau Byw”.

Darganfod mwy

Cymorth i Aelwydydd

Dewch i weld pa gefnogaeth sydd ar gael i helpu gyda chostau byw a darganfod sut i arbed arian gyda'n hawgrymiadau arbed ynni.

Darganfod mwy

Cyfrifiannell Budd-daliadau Turn2Us

Mae miliynau o bobl yn colli allan ar filoedd o bunnoedd.  Gwiriwch beth ydych chi’n gymwys i’w dderbyn yn awr.

Darganfod mwy


Canolfannau Cymorth Cymunedol

Rivertown Church,
Chester Rd West,
Shotton,
CH5 1BX

Oriau Agor

 • Dydd Llun 9am - 12:30pm
 • Dydd Mercher 9am - 12:30pm
 • Dydd Gwener 9am - 12:30pm

Kim Inspire,
The Hub Park Lane,
Treffynnon,
CH8 7UR

Oriau Agor

 • Dydd Mercher 9.30am - 3.30pm
 • Dydd Gwener 9:30am - 3:30pm

Llinell ffôn ar agor Dydd Llun - Dydd Gwener: 9:30am - 3:30pm
01352 872 189

PHILS Hub,
Salvation Army,
Dee Rd,
Cei Connah,
CH5 4NX

Oriau Agor

 • Dydd Gwener 2pm - 4pm