Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Dychwelyd i'r Ysgol – Cwestiynau Cyffredin

Diweddariad am y trefniadau ar gyfer presenoldeb cyfyngedig o'r 22 Chwefror 2021

Derbyniadau Ysgol

Gallwch ymgeisio am le yn yr ysgol i'ch plentyn yma. Mae dyddiadau ymgeisio yn amrywio yn ddibynnol p'un a ydych yn ymgeisio am le yn yr adran feithrin, derbyn neu'r ysgol uwchradd. Gallwch hefyd wneud cais i newid ysgol (er enghraifft, oherwydd eich bod yn symud tŷ) yma.

Cludiant Ysgol

Mae'n ofynnol i'r AALl benderfynu a oes angen darparu cludiant i ddisgyblion oedran statudol i fynychu'r ysgol.

Prydau Ysgol

Mae Cyngor Sir y Flint wedi ymrwymo i fwyta'n iach ac mae'n gweithio'n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion.

Cynllun Chwarae, Cyngor Sir y Fflint

Cynllun Chwarae, Cyngor Sir y Fflint Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Seddi Gwag Rhatach

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.

Cais Cludiant Ysgol

Gwnewch gais am gludiant ysgol yn Sir y Fflint

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Estyn Adroddiadau Arolygu

Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae'n arolygu ansawdd a safonau.

Digonolrwydd Chwarae

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod holl blant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad at ddigon o amser, lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint hawl i chwarae.

Meithrin y Cyfnod Sylfaen

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Grantiau Datblygu Gofal Plant

Mae Datblygu Gofal Plant Sir y Fflint (Cefnogaeth y Blynyddoedd Cynnar) yn eich croesawu chi i'n tudalen grantiau Datblygu Gofal Plant

Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Cyfle Cynnar Cynllun, Sir y Fflint

Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint.

Cynnig Gofal Plant Wrecsam

Cynnig Gofal Plant Wrecsam

Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych

Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych

Budd-daliadau Addysgol

Yma cewch wybodaeth ynghylch - Grantiau Gwisg, PYD, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Ymweliadau Ysgol a Benthyciadau Myfyrwyr.

Cyfnewid Gwisg Ysgol

Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall.

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun strategol addysg Gymraeg (CSGA)

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.

Moderneiddio Ysgolion

Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Gwasanaeth Cerdd

Gwybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Cerdd mewn Ysgolion.

Rhestr Ysgolion 2020/2021

Manylion Cyswllt Pob Ysgol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Yma, cewch wybodaeth sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Arholiadau

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau arholi a byrddau arholi.

Llywodraethwyr

Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

Cynllun Ysgolion Iach

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y Fflint ym mis Hydref 2000, ac mae'n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau

Caiff y ffigurau hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

Cau Ysgolion Ysgol

Rhestr cyfredol ysgolion sydd ar gau

Cwynion am Ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Lleoliadau profiad gwaith

Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?