A i Z i'r Gwasanaethau'r


S
 • Safle gwersylla trwydded
  Disgrifiad
  Mae angen trwydded arnoch chi i ganiatáu i'r cyhoedd wersylla ar eich tir
 • Safle hapchwarae trwydded
  Disgrifiad
  Bydd awdurdodau lleol hefyd yn gyfrifol am nifer o swyddogaethau rheoleiddio o ran hapchwarae
 • Safon Ansawdd Tai Cymru
  Disgrifiad
  Safon Ansawdd Tai Cymru
 • Safonau Iaith Gymraeg
  Disgrifiad
  Bydd Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Sir y Fflint yn cael ei ddisodli gan y Safonau Iaith Gymraeg newydd ar 30 Mawrth 2016
 • Safonau Masnach
  Disgrifiad
  Pryderon adroddiad - Nwyddau Ffug, galwyr ffug, Diogelwch Cynnyrch ac ati
 • Safonau Masnach
  Disgrifiad
  Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian
 • Safonau Masnach
  Disgrifiad
  Sut i gydymffurfio â'r rheoliadau a sicrhau amgylchedd teg a diogel ar gyfer eich cwsmeriaid a'ch gweithwyr
 • Saint David's Day Connah's Quay and Shotton
 • Sbardun cymunedol
  Disgrifiad
  Mae'r Sbardun Cymunedol yn broses sy'n galluogi aelodau o'r gymuned i ofyn i Gyngor Sir y Fflint adolygu eu hymatebion i gwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • School Modernisation
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.
 • School Modernisation
 • Seddi Gwag Rhatach
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.
 • Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt
  Disgrifiad
  Budget position 2018/19 and beyond
 • Seremonïau
  Disgrifiad
  Os ydych yn chwilio i adnewyddu eich addunedau priodas neu gynnal seremoni groesawu ar gyfer eich babi, gall ein Gwasanaeth Cofrestru cynorthwyo gyda'ch seremoni.
 • Sipsiwn a Theithwyr
  Disgrifiad
  Sipsiwn a Theithwyr
 • Sir y Fflint Digidol
  Disgrifiad
  Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol
 • Sir y Fflint Wledig
  Disgrifiad
  Lawrlwythwch y llyfrynnau hyn sy'n adrodd hanes ddiddorol am dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol gyfoethog wyth cymuned wledig y sir.
 • Sir y Fflint yn Cysylltu
  Disgrifiad
  Sir y Fflint yn Cysylltu
 • Sir y Fflint yn Cysylltu
  Disgrifiad
  Amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus o dan yr un to yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu
 • Sorted Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Mae Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Ffl int yn rhan o'r ddarpariaeth ieuenctid integredig ac yn bodoli oddi fewn i bortffolio Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint
 • St David's Day Flint
 • Strategaeth a Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)
  Disgrifiad
  Edrych ar yr ymagwedd eang y mae'r CDLl yn bwriadu ei wneud er mwyn sicrhau bod datblygiad yn y Sir yn cael ei gynnal mewn ffordd gynaliadwy.
 • Strategaeth Adfywio 2009-2020
  Disgrifiad
  Mae'r Strategaeth yn darparu fframwaith i'r Cyngor a'i bartneriaid er mwyn arwain adfywiad.
 • Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
  Disgrifiad
  Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
 • Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu Sir y Fflint 2019 - 2024
  Disgrifiad
  Mae'n bleser gennym gyflwyno'n Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu ar gyfer 2019-2024, sy'n gosod ein huchelgais i ddarparu tai fforddiadwy a chefnogaeth ar draws Sir y Fflint
 • Strategaeth Toiledau Lleol
  Disgrifiad
  Er mwyn gweithio mewn ffordd strategol wrth ddarparu toiledau ar draws Cymru, mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gorchymyn fod Awdurdodau Lleol yn asesu anghenion a chyfleusterau lleol, a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer eu hardaloedd
 • Streetlink
  Disgrifiad
  Mae StreetLink yn wefan sy'n galluogi'r cyhoedd i roi gwybod i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr am bobl sy'n cysgu allan yn eu hardal.
 • Sut ac ymhle gallaf i dalu
  Disgrifiad
  Yn egluro'r dulliau talu gwahanol sydd ar gael
 • Sut i ddarparu dogfennau i ddangos eich bod yn gymnwys i gael bathodyn glas
  Disgrifiad
  Bathodyn Glas - Gallwch ddarparu dogfennau i ategu'r cais mewn gwahanol ffyrdd
 • Sut i gynllunio ar gyfer argyfwng busnes
  Disgrifiad
  Parhad busnes ydi paratoi eich busnes ar gyfer
 • Sut i wneud cais
  Disgrifiad
  Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa gymhwyster sydd orau i chi
 • Swyddi a Gyrfaoedd
  Disgrifiad
  Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint
 • Swyddi A Gyrfaoedd
  Disgrifiad
  Gweld swyddi gwag ar hyn o bryd
 • Swyddi Gwag
  Disgrifiad
  Swyddi Gwag Presennol
 • Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint
  Disgrifiad
  Mae'r Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.
 • Systemau Draenio Cynaliadwy
  Disgrifiad
  Bydd newid sylweddol i ofynion draenio yn cael effaith ar ddatblygiadau newydd o fis Ionawr 2019